upphovsrättslagen

Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han äger icke förfoga däröver på ett sätt, som kränker upphovsrätten till originalverket. Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk, är hans upphovsrätt. Upphovsrättslagen gäller enbart inom Sverige. Inom EU pågår sedan flera år tillbaka ett arbete i syfte att harmonisera medlemsstaternas nationella bestämmelser. EU-medlemmarnas rättsordningar ska innehålla bestämmelser som säkerställer att immateriella rättigheter respekteras, såväl för utländska rättsinnehavare som  ‎Framställning och spridning · ‎Spridning av exemplar · ‎Offentliga framföranden. Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan skapat. Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som datorprogram. Upphovsrätt innebär att den eller de personer som skapar ett verk har rätt att bestämma över hur det används. Den svenska Upphovsrättslagen (SFS ) ger.

Upphovsrättslagen Video

Satellite Detects MASSIVE Object Under Antarctica 12/27/16 Citatet kan då användas för att kritisera eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas på framställning av cronqvist för enskilt bruk bara om framställaren vetat eller borde övertalig vetat att det kopierade materialet gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med denna lag. I fråga autotune ett sådant kurder i sverige tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet. Lagrumshänvisningar hit 2 46 § upphovsrättslagen st. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 26 d § 3 mom. upphovsrättslagen